Partneři

Profesní organizace

CZ Biom - České sdružení pro biomasu CZ Biom - České sdružení pro biomasu

České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a kapalných biopaliv v České republice. Sdružení má šest odborných sekcí: Bioplyn (vedoucí Adam Moravec), Kapalná biopaliva (vedoucí Jiří Trnka), Kompostování a bioodpady (vedoucí Josef Šrefl), Pelety a kotle (vedoucí Tomáš Šimek), Výrobci biomasy (vedoucí Jan Saglena), Výrobci tepla a elektřiny z biomasy (vedoucí Richard Horký). Na činnosti sdružení se podílí množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů aktivních v oblasti využívání biomasy. CZ Biom spolupracuje s evropskou asociací pro biomasu (AEBIOM), je členem Evropské kompostárenské sítě (ECN) a Světové asociace pro biomasu (WBA).

Česká společnost pro větrnou energii Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Členy společnosti jsou provozovatelé větrných elektráren s dlouholetými zkušenostmi s provozem v podmínkách ČR, odborníci zabývající se tímto oborem na vědecké bázi, ale také sympatizující lidé z řad široké veřejnosti. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků a v souladu s principy občanské společnosti. ČSVE byla založena v roce 1994 v Jihlavě. Od září 1999 je členem Asociace pro obnovitelné zdroje energie a od března 2001 je členem Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

Koalice pro transparentní podnikání Koalice pro transparentní podnikání

Koalice pro transparentní podnikání je sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje více než čtyřicet významných společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek. Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílela se na přípravě podstatné novely zákona o veřejných zakázkách účinné od 1. 4. 2012.


Obchodní partneři

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti s.r.o. poskytuje právní služby v mnoha oblastech, od běžné firemní agendy až po zastupování u Evropského soudního dvora. Jedinečné znalosti a zkušenosti má v oblasti energetického a stavebního práva, například v oblasti soudních přezkumů územních plánů nebo při přípravě investic do větrných parků a bioplynových stanic včetně přípravy podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

EGÚ Praha Engineering, a.s. EGÚ Praha Engineering, a.s.

Akciová společnost EGÚ Praha Engineering a.s. svými odbornými aktivitami a zaměřením navázala na vědecko-výzkumnou a inženýrskou činnost odborných týmů, které nepřetržitě působily v energetice od počátku existence instituce. V současnosti se společnost zaměřuje zejména na progresivní způsoby úspory energií, ekonomickou racionalizaci provozu, zvyšování spolehlivosti a bezpečnost provozu energetických zařízení a systémů a minimalizaci nepříznivých ekonomických dopadů na životní prostředí. Rozsah služeb sahá od výzkumu a vývoje až po následnou realizaci a dodávku inženýrských řešení pro energetiku, průmysl a komunální sféru, včetně konzultací a poradenství.

MICRONIX, spol. s r.o. MICRONIX, spol. s r.o.

Společnost MICRONIX vznikla v roce 1990. Zpočátku se zabývala především importem kancelářské techniky a měřících přístrojů. V roce 1993 rozšířila společnost svou činnost o divizi akumulátorů. K sesterské společnosti, která byla založena na Slovensku v roce 1996, se postupně přidaly pobočky v Polsku (MICRONIX Sp. z o.o. ), v Maďarsku (MICRONIX Hungary Kft. ) a následně i v Bulharsku (Micronix Bulgaria OOD). V současné době je společnost rozdělena do pěti divizí, které se zabývají prodejem měřících a testovacích přístrojů, bezpečnostních systémů, akumulátorů, kancelářské techniky a fotovoltaických systémů . Společnost MICRONIX disponuje i vlastní montážní skupinou a kromě obchodu se zabývá i kalibracemi a záručním i pozáručním servisem na všechny dodávané produkty.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG). PXE byla založena v roce 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Od února roku 2010 bylo zavedeno obchodování s českými a od dubna roku 2012 se slovenskými a maďarskými futures s finančním vypořádáním. Prostřednictvím systému PXE lze také vkládat nabídky k prodeji a nákupu na hodinové dodávky s místem dodání v České republice, které jsou předmětem Denního trhu OTE. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE využívá k obchodování platformu Trayport Global Vision, která je nejrozšířenějším komoditním obchodním systémem, používaným na více než padesáti trzích po celém světě.

Facebook Zákaznický portál